www.brix.de - Hauptseite, Das Liederbuch Stand: 2014-10-01

外面的世界
Wai mian de shi jie

歌名: 外面的世界
name: the outside world
pin yin: wai mian de shi jie

在很久很久以前
Long, long ago
zai hen jiu hen jiu yi qian

你拥有我 我拥有你
You had me, and I had you
ni yong you wo, wo yong you ni

在很久很久以前
Long, long ago
zai hen jiu hen jiu yiqian

你离开我 去远空翱翔 You left me, soaring far away
ni li kai wo, qu yuan kong ao xiang

Chorus:
外面的世界很精彩
The outside world is so splendid
wai mian de shi jie hen jing cai

外面的世界很无奈
The outside world is so hopeless
wai mian de shi jie hen wu nai

当你觉得外面的世界很精彩
When you feel that the world outside is so splendid
dang ni jue de wai mian de shi jie hen jing cai

我会在这里衷心的祝福你
I will be here wishing you well with all my heart
wo hui zai zhe li zhong xin de zhu fu ni

每当夕阳西沉的时候
Whenever the sun sets in the west
mei dang xi yang xi chen de shi hou

我总是在这里盼望你
I will always be here waiting for you
wo zong shi zai zhe li pan wang ni

天空中虽然飘着雨
Despite the rain drizzling in the sky
tian kong zhong sui ran piao zhe yu

我依然等待你的归期
I will still wait for the day when you come back
wo yi ran deng dai ni de gui qi

在很久很久以前
Long, long ago
zai hen jiu hen jiu yi qian

你拥有我 我拥有你
You had me, and I had you
ni yong you wo, wo yong you ni

在很久很久以前
Long, long ago
zai hen jiu hen jiu yi qian

你离开我 去远空翱翔
You left me, soaring far away
ni li kai wo, qu yuan kong ao xiang

Chorus:
外面的世界很精彩
The outside world is so splendid
wai mian de shi jie hen jing cai

外面的世界很无奈
The outside world is so hopeless
wai mian de shi jie hen wu nai

当你觉得外面的世界很精彩
When you feel that the world outside is so splendid
dang ni jue de wai mian de shi jie hen jing cai

我会在这里衷心的祝福你
I will be here wishing you well with all my heart
wo hui zai zhe li zhong xin de zhu fu ni

每当夕阳西沉的时候
Whenever the sun sets in the west
mei dang xi yang xi chen de shi hou

我总是在这里盼望你
I will always be here waiting for you
wo zong shi zai zhe li pan wang ni

天空中虽然飘着雨
Despite the rain drizzling in the sky
tian kong zhong sui ran piao zhe yu

我依然等待你的归期
I will still wait for the day when you come back
wo yi ran deng dai ni de gui qi

我依然等待你的归期
I will still wait for the day when you come back
wo yi ran deng dai ni de gui qi


Stefan Brix
sx@brix.de

Was macht
fuxia?

www.brix.de